Category Archives: ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ประวัติส่วนตัว ม.๓

 คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัว
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้  ด้านล่าง ↓ 

 1. ชื่อ-นามสกุล : ……………………….
 2. ชื่อเล่น ………………………………
 3. วัน เดือน ปีเกิด : …………………….
 4. ภูมิลำเนา :…………………………….
 5. โทรศัพท์ : ……………………………
 6. e-mail : ……………………………
 7. Facebook ………………………..
 8. twitter…………………………….
 9. อื่นๆ ………………………………..

แนะนำตนเอง ผ่าน voki

แนะนำประวัติส่วนตัว
 1. ชื่อเล่น
 2. ชื่อ-นามสกุล
 3. วัน/เดือน /ปีเกิด
 4. อาชีพในฝัน
 5. อยากเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในเรื่องไร พร้อมอธิบาย
ตัวอย่างการแนะนำตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัว

 1. ชื่อ-นามสกุล : ……………………….
 2. วัน เดือน ปีเกิด : …………………….
 3. ภูมิลำเนา :…………………………….
 4. โทรศัพท์ : ……………………………
 5. e-mail : ……………………………….
 6. Facebook : ………………………….
 7. อาชีพที่ใฝ่ฝัน และเหตุผล ………………

ประวัติส่วนตัว

%d bloggers like this: