Category Archives: ม.1

งานม.1

 1. ให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวของตนเอง

ประวัติส่วนตัว ม.1

 คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัว
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้  ด้านล่าง ↓ 

 1. ชื่อ-นามสกุล : ……………………….
 2. ชื่อเล่น ………………………………
 3. วัน เดือน ปีเกิด : …………………….
 4. ภูมิลำเนา :…………………………….
 5. โทรศัพท์ : ……………………………
 6. e-mail : ……………………………
 7. Facebook ………………………..
 8. twitter…………………………….
 9. อื่นๆ ………………………………..

แบบฝึกหัดที่ 1

แบบฝึกหัด

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล…………………………..เลขที่…………..ชั้น………………

คำชี้แจ้ง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. บอกความหมายของสารสนเทศ

2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. อธิบายการส่งสัญญาณด้วยหลักทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4. จงบอกความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. จงบอกความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้


กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. นักเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 2. นักเรียนบอกความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 3. สามารถอธิบาย ความสำคัญ และประโยชน์ของสารสนเทศได้
 4. เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ จังหวัดที่น้ำท่วม มีจังหวัดอะไรบ้าง และถามนักเรียนว่าบ้านใครน้ำท่วมบ้าง
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบทีละจังหวัด พร้อมกับให้จดชื่อจังหวัดที่น้ำท่วม
 3. เมื่อนักเรียนจดชื่อจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนเรียงลำดับรายชื่อตามลำดับตัวอักษรโดยเรียงจากน้อยไปหามาก คือ ก-ฮ
 4. ครูสักเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
 5. เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
 6. ครูอธิบาย กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สื่อ CAI พร้อมให้นักเรียนศึกษาไปพร้อมกับครู
 7. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เนื้อหา กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ%d bloggers like this: