Category Archives: ป.5

หน่วยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยที่ 1 เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ

%d bloggers like this: