Category Archives: ป.4

การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.4

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Word

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
  2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของโปรแกรม word ได้
  3. เห็นคุณค่าของการใช้โปรแกรม word

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1.ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเขียนจดหมายเป็นหรือไม่ แล้วให้นักเรียนลองเขียนถึงเพื่อน 1 ฉบับแบบสั้นๆ

2. ครูรวบรวมจดหมายที่นักเรียนเขียนแล้วดูจดหมายแต่ละฉบับพร้อมกับบอกนักเรียนว่า จดหมายของนักเรียนอ่านยากมาก เนื่องจากลายมือของแต่ละคน อ่านยาก ครูจึงบอกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยเราได้ เพื่อให้จดหมายของเราอ่านง่ายตัวหนังสือเป็นมาตรฐานเหมือนกับหนังสือที่เราใช้เรียนอยู่ในตอนนี้

3. ครูแนะนำนักเรียนว่าคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่จะช่วยเราให้สามารถพิมพ์จดหมายได้ แต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ โปรแกรม Word หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งมีหลายรุ่น ตั้งแต่ Word 97Word 2000 Word XP และ Word 2003 Word 2007 Word 2010 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดในปัจจุบัน

4. โปรแกรม Word หรือเรียกเป็นโปรแกรมประมวลผลคำมีวิธีการเข้าโปรแกรมดังนี้

5. ครูแจกใบความรู้เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Word

%d bloggers like this: