ม.1

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

กำหนดการสอน

หน่วยที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน  จำนวน 3 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  จำนวน 3 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเป็นความรู้
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้ช่วยในการตัดสินใจ

หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล จำนวน 12 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การนับเลข
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และการนำไปใช้งาน

หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ห้องสมุดแหล่งความรู้
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  Digital Library ห้องสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน จำนวน 4 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความหมายของซอฟต์แวร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของซอฟต์แวร์

หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย Photoshop จำนวน 8 ชั่วโมง

 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ส่วนประกอบของโปรแกรม
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การใช้เครื่องมืออย่างง่าย
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การตัดต่อภาพอย่างง่าย


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: