รายชื่อนักเรียน

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 ด.ญ.สุนิษา  เกิดปรางค์
2 ด.ญ.โสรยา  โกพระ
3 ด.ญ.เอลิสา  ดวงดารา
4 ด.ญ.ผกาวรรณ  ตุ่มเจริญ
5 ด.ญ.เปรมมณี  วงษาทอง
6 ด.ญ.จิรัติกานต์  ไพรจิตร
7 ด.ช.รุ่งฤทัย  อึ้งไถ่
8 ด.ญ.วิมลมาศ  อิ่มสะอาด
9 ด.ญ.กิตติยา  เนียรมงคล
10 ด.ญ.อิศริยาภรณ์ อินทสุวรรณ์
11 ด.ช.ณัฐนนท์  ผุดผ่อง
12 ด.ช.นิธิพงษ์  แสงตา
13 ด.ช.มงคล  พันธ์ศรีเมือง
14 ด.ญ.พรชัย  ชัยคราม
15 ด.ญ.อัมพร  เงินยอด
16 ด.ช.จักรกฤษ  ขวาธิจักร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: